no fear in my heart

《No Fear In My Heart》单曲 - 《No Fear In My Heart》专辑

No Fear In My Heart OT: The Fear In My Heart / 电影《冈仁波齐》主题曲 分享 手机试听 歌词 你在躲避什么 你在挽留什么 你想取悦谁呢 你曾经下跪 这冷漠的世界 何曾将你善待 所以你厌恶危险 坠

虾米音乐移动版